جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
دوشنبه, 08 آذر 1400
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

بازدید از زمین های مسکن مهر فاز 2 شیبان

رئیس هیئت مدیره جامعه معلولین استان خوزستان با توجه به اساسنامه جامعه معلولین مبنی بر پیگیری مسکن مهر برای معلولین در تاریخ 21 بهمن با حضور کارشناس بهزیستی و پیمانکار پروژه از زمین های فاز 2 شیبان بازدید و راهکارهایی جهت بهتر نمودن روند پروژه پیشنهاد داده اند.