جامعه معلولین استان خوزستان

امروز:
سه شنبه, 04 آبان 1400
اعتلای شخصیت و ارتقای کیفیت زندگی معلولین

مطالب جدید امروز

مهمانی بی مناسبت

جامعه ی معلولین خوزستان باری دیگر به صورت گسترده بیش از 120نفرازاعضای
خودرادریک مهمانی دورهم جمع کرد.
  این برنامه توسط یکی از خیرین حامی جامعه معلولین انجام شد که موجبات
خوشنودی وشادی وتغییر روحیه توانخواهان  عزیز رابیش از پیش فراهم
نمود.دراین برنامه روند درست ومعمول کمیته درمان جامعه معلولین نیز توسط
خانم عطایی نسب تشریح وتوضیح داده شد.